Opšti uslovi iznajmljivanja vozila u agenciji AR Rent a Car:

1.„AR Rent a Car” daje na korišćenje vozilo navedeno u Ugovoru, drugoj ugovornoj strani na period I pod uslovima navedenim u Ugovoru.

2.Potpisivanjem Ugovora korisnik potvrđuje da je vozilo preuzeo u ispravnom stanju I sa gorivom, ukoliko nije drugačije anvedeno u Ugovoru.

3.Korisnik se obavezuje da plati gorivo utrošeno u toku najma kao i uslugu dopune utrošenog goriva.

4.Korisnik se obavezuje da vozilo vrati sa svom pripadajučom opremom i dokumentima sa kojima je preuzeo vozilo.

5.Korisnik će vozilo vratiti ugovorenog datuma ili ranije na zahtev „AR rent a Car“-a. U slučaju da želi da produži najam, korisnik će tražiti saglasnost „AR rent a Car“-a, bar 24 ćasa pre isteka ugovorenog oka i istovremeno je dužan da plati dodatni depozit.

6.Vozilom može upravljati samo korisnik ili osoba koja je u ovom Ugovoru navedena kao drugi vozač, i to pod uslovom da poseduje potrebne kvalifikacije i dokumenta.

7.Vozilo ne sme koristiti:

    a.Za šlepanje drugih vozila,

    b.Za trkanje i sportska takmičenja,

    c.Ako je korisnik pod uticajem alkohola, narkotika i drugih opijata

    d.Ako se u njemu vozi više putnika nego što je dozvoljeno tehničkom dokumentacijom za taj tip vozila,

    e.Za prevoz životinja, lako zapaljivih i eksplozivnih materijala, materijala sa neprijatnim mirisom ili drugih materijala koji na bilo koji način mogu oštetiti unutrašnja+ost vozila.

8.Korisnik ne može ova prava ustupiti drugom licu, niti sme oduđiti (prodati, pokloniti…) vozilo ili delove i opremu vozila.

9.Korisnik neće prelaziti granicu Srbije bez odobrenja „AR rent a Car“-a.

10.Ako korisnik prekorači ugovoreni rok vraćanja vozila beu saglasnosti „AR rent a Car“-a, vozilo će se smatrati ukradenim i o tome će „AR rent a Car“ obavestiti organe MUP-a. U tom slučaju će korisnik snositi materijalnu i moralnu odgovornost.

11.Korisnik je dužan da za vreme trajanja najma vodi brigu o tehničkoj ispravnosti vozila, da redovno proverava tečnost za hlađenje i ulje, i po potrebi vrši zamenu ulja. Troškovi koje korisnik bude imao ovim radnjama mogu se priznati ukoliko je prethodno dobijena saglasnost „AR rent a Car“-a, i na osnovu priloženih računa. Korisnik je odgovoran za sve štete koje budu prouzrokovane nepravilnim održavanjem u nepravilnim održavanjem i nepravilnom eksploatacijom vozila.

12.Korisnik je odgovoran za sve štete na vozilu koje izazove koriščenjem vozila van označenih puteva i slično. Korisnik če se teretiti za troškove šlepanja vozila, troškove smanjenja vrednosti i gubitka prihoda po tom osnovu tokom popravke. Korisnik će snositi troškove koje „AR rent a Car“ može imati prema trećim licima, a koji su prouzrokovani nepravilnim korišćenjem vozila od strane korisnika i rukovanjem koje nije u skladu sa Ugovorom.

13.Korisnik je odgovoran za štete na vozilu u toku trajanja najma koje prouzrukuje korisnik ili neko treće lice, u slučaju da je prilikom iznajmljivanja dao lažne podatke o sebi, svojoj adresi ili vozačkim dokumentima. U slučaju štete trećim licima, korisnik će snositi sve troškove koje „AR rent a Car“ može imati po ovom osnovu.

14.Korisnik se obavezuje da će vozilo u vreme kada ga ne koristi obavezno zaključavati, uključiti alarm i nositi ključeve i dokumenta (saobraćajnu dozvolu) sa sobom. Po završetku najma korisnik je dužan da vrati ključeve i dokumenta ili da nadoknadi gubitak istih.

15.Korisnik oslobađa „AR rent a Car“ svake odgovornosti za krađu, oštećenje ili gubitak imovine koju prevozi u vozilu u toku trajanja najma ili po vraćanju vozila iz najma.

16.Za vreme trajanja najma korisnik će snositi troškove parkinga i garažiranja vozila, kazni za saobraćajne prekršaje, kao i ostale neredovne troškove.

17.Korisnik neće snositi troškove mehaničkih kvarova ako je preuzeo sve potrebne mere da ne dođe do tih kvarova.

18.„AR rent a Car“ ne snosi posledice izazvane kvarom vozila za vreme trajanja najma.

19.U slučaju oštećenja plombi, kvarova na kilometar brojaču ili vozilu, korisnik je dužan da obustavi vožnju i da o tome obavesti „AR rent a Car“ od koga će dobiti uputstva za dalje postupanje, čega se mora pridržavati.

20.Korsnik se obavezuje da će sve troškove po ovom Ugovoru platiti u zakonskom roku.

21.Vozilo je osigurano na osnovu: a) kasko osiguranja i b) autoodgovornosti.

22.Ako je vozilo korišćeno u skladu sa ovim Ugovorom, odgovornost korisnika je ograničena iznos franšize koja se uobičajeno ugovora u polisama kasko osiguranja, od strane prvoklasnog osiguravača na teritoriji Srbije. Za ovaj tip vozila.

23.Korisnik se obavezuje da u slučaju udesa štiti interese „AR rent a Car“-a time što će:

    a.Zabeležiti imena i adrese učesnika i svedoka

    b.Obezbediti i skloniti vozilo na sigurno mesto pre napuštanja istog

    c.Obavestiti „AR rent a Car“ i podneti pismeni izveštaj o šteti

    d.Pozvati i sačekati organe saobraćajne policije da izvrše službeni izveštaj o šteti

    e.Ako korisnik propusti da preduzme mere navedene u prethodnom stavu, biće odgovoran za sve posledice koje „AR rent a Car“ može imati zbog takvog propusta.

24.Zvanični objavljeni cenovnik „AR rent a Car“-a koji je na snazi u vreme sklapanja ovog ugovora, predstavlja sastavni deo Ugovora.

25.Izmene odredaba ovog Ugovora su moguće samo uz pismenu saglasnost obe strane koje sklapaju Ugovor )

Rezerviši

Your message was sent successfully!

Something went wrong, try refreshing and submitting the form again.

Mesto preuzimanja vozila:

Mesto vraćanja vozila:

U cenu je uračunato:

  • Kasko osiguranje
  • Osiguranje putnika
  • Neograničena kilometraža
  • Porez - PDV
  • Obavezna oprema
  • Busteri - gratis
  • Preuzimanje na terminalu aerodroma
  • Besplatne prepravke datuma
Dodaci:
Kontakt informacije

Besplatno otkazivanje rezervacije
Plaćanje prilikom preuzimanja vozila