• English
  • Srpski jezik

Uslovi i informacije

Opšti uslovi iznajmljivanja vozila u agenciji AR Rent a Car:

1. „AR Rent a Car” daje na korišćenje vozilo navedeno u Ugovoru, drugoj ugovornoj strani na period I pod uslovima navedenim u Ugovoru.
2. Potpisivanjem Ugovora korisnik potvrđuje da je vozilo preuzeo u ispravnom stanju I sa gorivom, ukoliko nije drugačije anvedeno u Ugovoru.
3. Korisnik se obavezuje da plati gorivo utrošeno u toku najma kao i uslugu dopune utrošenog goriva.
4. Korisnik se obavezuje da vozilo vrati sa svom pripadajučom opremom i dokumentima sa kojima je preuzeo vozilo.
5. Korisnik će vozilo vratiti ugovorenog datuma ili ranije na zahtev „AR rent a Car“-a. U slučaju da želi da produži najam, korisnik će tražiti saglasnost „AR rent a Car“-a, bar24 ćasa pre isteka ugovorenog oka i istovremeno je dužan da plati dodatni depozit.
6. Vozilom može upravljati samo korisnik ili osoba koja je u ovom Ugovoru navedena kao drugi vozač, i to pod uslovom da poseduje potrebne kvalifikacije i dokumenta.
7. Vozilo ne sme koristiti:
a. Za šlepanje drugih vozila,
b. Za trkanje i sportska takmičenja,
c. Ako je korisnik pod uticajem alkohola, narkotika i drugih opijata
d. Ako se u njemu vozi više putnika nego što je dozvoljeno tehničkom dokumentacijom za taj tip vozila,
e. Za prevoz životinja, lako zapaljivih i eksplozivnih materijala, materijala sa neprijatnim mirisom ili drugih materijala koji na bilo koji način mogu oštetiti unutrašnja+ost vozila.
8. Korisnik ne može ova prava ustupiti drugom licu, niti sme oduđiti (prodati, pokloniti…) vozilo ili delove i opremu vozila.
9. Korisnik neće prelaziti granicu Srbije bez odobrenja „AR rent a Car“-a.
10. Ako korisnik prekorači ugovoreni rok vraćanja vozila beu saglasnosti „AR rent a Car“-a, vozilo će se smatrati ukradenim i o tome će „AR rent a Car“ obavestiti organe MUP-a. U tom slučaju će korisnik snositi materijalnu i moralnu odgovornost.
11. Korisnik je dužan da za vreme trajanja najma vodi brigu o tehničkoj ispravnosti vozila, da redovno proverava tečnost za hlađenje i ulje, i po potrebi vrši zamenu ulja. Troškovi koje korisnik bude imao ovim radnjama mogu se priznati ukoliko je prethodno dobijena saglasnost „AR rent a Car“-a, i na osnovu priloženih računa. Korisnik je odgovoran za sve štete koje budu prouzrokovane nepravilnim održavanjem u nepravilnim održavanjem i nepravilnom eksploatacijom vozila.
12. Korisnik je odgovoran za sve štete na vozilu koje izazove koriščenjem vozila van označenih puteva i slično. Korisnik če se teretiti za troškove šlepanja vozila, troškove smanjenja vrednosti i gubitka prihoda po tom osnovu tokom popravke. Korisnik će snositi troškove koje „AR rent a Car“ može imati prema trećim licima, a koji su prouzrokovani nepravilnim korišćenjem vozila od strane korisnika i rukovanjem koje nije u skladu sa Ugovorom.
13. Korisnik je odgovoran za štete na vozilu u toku trajanja najma koje prouzrukuje korisnik ili neko treće lice, u slučaju da je prilikom iznajmljivanja dao lažne podatke o sebi, svojoj adresi ili vozačkim dokumentima. U slučaju štete trećim licima, korisnik će snositi sve troškove koje „AR rent a Car“ može imati po ovom osnovu.
14. Korisnik se obavezuje da će vozilo u vreme kada ga ne koristi obavezno zaključavati, uključiti alarm i nositi ključeve i dokumenta (saobraćajnu dozvolu) sa sobom. Po završetku najma korisnik je dužan da vrati ključeve i dokumenta ili da nadoknadi gubitak istih.
15. Korisnik oslobađa „AR rent a Car“ svake odgovornosti za krađu, oštećenje ili gubitak imovine koju prevozi u vozilu u toku trajanja najma ili po vraćanju vozila iz najma.
16. Za vreme trajanja najma korisnik će snositi troškove parkinga i garažiranja vozila, kazni za saobraćajne prekršaje, kao i ostale neredovne troškove.
17. Korisnik neće snositi troškove mehaničkih kvarova ako je preuzeo sve potrebne mere da ne dođe do tih kvarova.
18. „AR rent a Car“ ne snosi posledice izazvane kvarom vozila za vreme trajanja najma.
19. U slučaju oštećenja plombi, kvarova na kilometar brojaču ili vozilu, korisnik je dužan da obustavi vožnju i da o tome obavesti „AR rent a Car“ od koga će dobiti uputstva za dalje postupanje, čega se mora pridržavati.
20. Korsnik se obavezuje da će sve troškove po ovom Ugovoru platiti u zakonskom roku.
21. Vozilo je osigurano na osnovu: a) kasko osiguranja i b) autoodgovornosti.
22. Ako je vozilo korišćeno u skladu sa ovim Ugovorom, odgovornost korisnika je ograničena iznos franšize koja se uobičajeno ugovora u polisama kasko osiguranja, od strane prvoklasnog osiguravača na teritoriji Srbije. Za ovaj tip vozila.
23. Korisnik se obavezuje da u slučaju udesa štiti interese „AR rent a Car“-a time što će:
a. Zabeležiti imena i adrese učesnika i svedoka
b. Obezbediti i skloniti vozilo na sigurno mesto pre napuštanja istog
c. Obavestiti „AR rent a Car“ i podneti pismeni izveštaj o šteti
d. Pozvati i sačekati organe saobraćajne policije da izvrše službeni izveštaj o šteti
e. Ako korisnik propusti da preduzme mere navedene u prethodnom stavu, biće odgovoran za sve posledice koje „AR rent a Car“ može imati zbog takvog propusta.
24. Zvanični objavljeni cenovnik „AR rent a Car“-a koji je na snazi u vreme sklapanja ovog ugovora, predstavlja sastavni deo Ugovora.
25. Izmene odredaba ovog Ugovora su moguće samo uz pismenu saglasnost obe strane koje sklapaju Ugovor